zboží články HSW Info

Přihlásit | Registrovat | Nápověda

Košík: Váš košík je prázdný.

Produktové přehledy Produktové přehledy nejpoužívanější materiály více

Katalogy ke stažení Katalogy ke stažení Aktuální verze více

Titulní strana » Servis a podpora » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

  • Všeobecné obchodní podmínky ke stažení ZDE.

I. Úvodní ustanovení

1. Společnost HSW Signall, s. r. o., sídlem Praha 9, F.V.Veselého 2635, IČ 46353119 je společností obchodního práva řádně založenou a existující podle českých právních předpisů, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12369 a podnikající zejména v oblasti velkoobchodu s materiály pro výrobu reklamy (signmaking).

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky podrobně upravují a konkretizují práva a povinnosti vyplývající ze závazkového vztahu založeného mezi společností HSW jako prodávajícím na straně jedné a třetí osobou (dále jen „Zákazník“) jako kupujícím na straně druhé. Tento vztah vzniká

a)    akceptací objednávky Zákazníka společností HSW;

b)    uskutečněním přímého odběru zboží Zákazníkem v provozovně společnosti HSW;

c)    uzavřením rámcové kupní smlouvy mezi Zákazníkem a společností HSW;

3. Účinnost těchto všeobecných podmínek pro daný závazkový vztah mezi Zákazníkem a společností HSW je dána okamžikem, ve kterém nastane kterákoli ze skutečností uvedených v předchozím odstavci.

II. Definice

Následující pojmy budou při interpretaci těchto podmínek vykládány takto:

„Společnost HSW“        společnost s ručením omezením HSW Signall, s. r. o., sídlem Praha 4, Modřanská 25, PSČ 143 00, IČ 46353119, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12369;

„Zákazník“                     osoba (právnická, nebo fyzická), která vstoupila do závazkového vztahu se společností HSW, jehož předmětem je prodej Zboží;

„Zboží“                         movité věci – materiály pro výrobu reklamy (signmaking), se kterými společnost HSW obchoduje na trhu České republiky;

„Objednávka“                právní úkon učiněný Zákazníkem vůči společnosti HSW ohledně koupě Zboží;

„Ceník“                          dokument vydávaný společností HSW a obsahující ceny Zboží;

„Dodací řád“                 dokument vydávaný společností HSW a konkretizující podmínky dodání Zboží Zákazníkovi.

 III. Objednávka, akceptace

1. Objednání dodávky Zboží provádí Zákazník prostřednictvím Objednávky obsahující tyto náležitosti: název výrobku, popř. objednací číslo, požadované množství, nejzazší termín dodání, místo dodání zboží, způsob dopravy, obchodní firmu Zákazníka, přesnou adresu jeho sídla, resp. místa podnikání, jméno osoby, oprávněné jednat jménem Zákazníka, včetně telefonického a faxového spojení, IČ, DIČ a bankovní spojení. Objednávka je Zákazníkem činěna zpravidla písemnou formou, přičemž za písemnou formu se považuje i Objednávka doručená společnosti HSW faxem, e-mailem, nebo učiněná prostřednictvím internetového obchodního systému na webové stránce společnosti HSW. Objednávku může Zákazník učinit též telefonicky. Objednávky je třeba adresovat na prodejní oddělení společnosti HSW.

2. Neobsahuje-li dokument zaslaný Zákazníkem veškeré údaje uvedené v předchozím odstavci, je společnost HSW oprávněna zaslat Zákazníku standardizovaný dokument Objednávky s žádostí, aby jej Zákazník řádně vyplnil a následně doručil zpět společnosti HSW.

3. Objednávka se považuje za akceptovanou ze strany společnosti HSW zpravidla okamžikem, kdy společnost HSW tuto písemně potvrdí a fotokopii potvrzené Objednávky pošle zpět Zákazníkovi. Společnost HSW vyrozumí Zákazníka o akceptaci Objednávky bez zbytečného prodlení, nejpozději zpravidla následující pracovní den po jejím obdržení. Objednávka se považuje za akceptovanou též v případě, zejména u telefonických objednávek, jestliže společnost HSW objednávku Zákazníka nejpozději do dvou pracovních dnů neodmítne, a to telefonicky, nebo oznámením zaslaným Zákazníkovi faxem nebo e-mailem.

4. Společnost HSW je oprávněna akceptaci Objednávky odmítnout v případě, kdy:

a)    Objednávka neobsahuje údaje specifikované v odstavci 1 tohoto článku; nebo

b)    Objednávka obsahuje náležitosti dodávky Zboží vybočující z mezí těchto podmínek; nebo

c)    Objednávka stanoví nereálný termín dodání Zboží Zákazníkovi; nebo

d)    za Zákazníkem eviduje ve svém účetnictví nesplacenou pohledávku po lhůtě splatnosti; nebo

e)    akceptace Objednávky by byla v rozporu s principy a standardy obchodní politiky společnosti HSW.

5. O odmítnutí akceptace Objednávky vyrozumí společnost HSW Zákazníka s tím, že v takovém případě mohou být oběma stranami projednány sporné podmínky Objednávky a dohodnuty nové podmínky dodávky Zboží.

6. Zákazník je oprávněn zrušit Objednávku (tzv. „storno“) akceptovanou společností HSW písemným oznámením doručeným společnosti HSW nejpozději 2 dny před sjednaným termínem dodání Zboží. V takovém případě má společnost HSW nárok na stornovací poplatek maximálně ve výši 75 % z ceny Zboží, jehož koupě byla Zákazníkem stornována a dále nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním Zákazníkem zrušené Objednávky.

7. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů, jsou splatné na základě daňového dokladu vystaveného společností HSW. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok společnosti HSW na náhradu škody.

8. Jsou-li k užívání Zboží nutné zvláštní doklady (návod k použití, technická specifikace apod.), je Společnost HSW povinna předat takové doklady Zákazníkovi v českém nebo anglickém jazyce. Společnost HSW splní svou povinnost předat Zákazníkovi takové doklady tím, že je zpřístupní v elektronické podobě na svých webových stránkách nebo je v listinné podobě zašle na adresu Zákazníka spolu se Zbožím.

IV. Místo a termín dodání Zboží

1. Místem dodání Zboží se sjednává provozovna společnosti HSW specifikovaná v Objednávce. Zboží se považuje za dodané Zákazníkovi okamžikem:

a)    fyzického převzetí Zboží Zákazníkem v místě dodání;

b)    předáním Zboží prvnímu dopravci za účelem přepravy Zboží kupujícímu, požaduje-li Zákazník odeslání Zboží do své provozovny.

2. Převzetím Zboží ve smyslu předchozího odstavce přechází na Zákazníka riziko ztráty, zničení či poškození Zboží. Náklady spojené s přepravou Zboží nese Zákazník.

3. K převzetí Zboží pro Zákazníka v provozovně společnosti HSW je oprávněna jen osoba jmenovitě k tomu Zákazníkem určená. Společnost HSW je oprávněna požadovat, aby se jí takto Zákazníkem určená osoba presentovala náležitou plnou mocí.

4. Je-li dohodou stran sjednáno místo dodání odlišně od provozovny společnosti HSW a je-li sjednáno dodání Zboží společností HSW, přechází riziko ztráty, zničení či poškození Zboží na Zákazníka okamžikem, kdy je mu Zboží dodáno tj. okamžikem jeho převzetí ve sjednaném místě dodání. Zákazník je povinen poskytnout společnosti HSW náležitou součinnost při dodání Zboží tj. zejména Zboží řádně a včas ve sjednaném místě dodání odebrat. Zákazník hradí náklady spojené s přepravou Zboží zpět do místa jeho odeslání společností HSW v případě, že Zboží řádně a včas nepřevezme.

5. Zboží bude Zákazníkovi dodáno v termínu stanoveném akceptovanou Objednávkou. Tím není dotčeno právo společnosti HSW postupovat dle ustanovení čl. III. odst. 4 písm. c) těchto podmínek.

6. Pro případ, že Zákazník se dostane do prodlení s převzetím Zboží, resp. není-li možné Zboží dodat z důvodů spočívajících na straně Zákazníka, vzniká společnosti HSW nárok na úhradu paušálního poplatku za uskladnění Zboží kalkulovaného ve výši  3% z kupní ceny Zákazníkem řádně a včas nepřevzatého Zboží, a to za každý započatý den uskladnění. Nepřevezme-li si Zákazní takto uskladněné Zboží nejdéle ve lhůtě do 14 dnů ode dne původně sjednaného termínu dodání, marným uplynutím uvedené lhůty zaniká povinnost společnosti HSW Zboží dodat s tím, že vzájemné nároky stran budou v takovém případě vypořádány bez zbytečného odkladu.

7. Další konkrétní podmínky dodání Zboží stanoví dokument Dodací řád. Společnost HSW je oprávněna průběžně dle svého uvážení měnit obsah dokumentu Dodací řád, a to svým jednostranným rozhodnutím. Společnost HSW na vyžádání Zákazníkovi poskytne aktuální znění dokumentu Dodací řád. Pro případ rozporu mezi zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek a dokumentu Dodací řád platí za rozhodné znění dokumentu Dodací řád.

V. Cena

1. Kupní cena Zboží je stanovena aktuálně platným Ceníkem společnosti HSW s tím, že pro účely výkladu těchto podmínek se za aktuálně platný Ceník považuje Ceník platný v okamžiku doručení příslušné Objednávky Zákazníka společnosti HSW. Společnost HSW je oprávněna průběžně dle svého uvážení Ceník měnit, a to svým jednostranným rozhodnutím. Společnost HSW na vyžádání Zákazníkovi poskytne aktuální znění Ceníku.

2. Kupní ceny Zboží obsažené v Ceníku jsou uvedeny ve výši bez daně z přidané hodnoty a nezahrnují náklady na dopravu Zboží Zákazníkovi do místa odlišného od provozovny společnosti HSW. 

VI. Platební podmínky

1. Kupní cena Zboží je splatná jednorázově v plné výši před dodáním Zboží Zákazníkovi. Úhrada kupní ceny je možná v hotovosti v provozovně společnosti HSW, nebo bezhotovostním převodem ve prospěch účtu společnosti HSW, a to na základě tzv. proforma faktury vystavené společností HSW. Datum splatnosti kupní ceny je stanoveno Objednávkou s tím, že splatnost kupní ceny musí časově předcházet datu dodání Zboží. Společnost HSW není povinna dodat Zboží Zákazníkovi dříve, než je provedena hotovostní úhrada kupní ceny resp. než je jí prokázána řádná bezhotovostní úhrada kupní ceny.

2. Po provedení úhrady kupní ceny vystaví společnost HSW Zákazníkovi řádný daňový doklad.

3. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny, nebo zálohy na kupní cenu v částce, nebo čase se sjednává úrok z prodlení ve výši 18 % p. a. z dlužné částky. 

VII. Výhrada vlastnictví

1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka okamžikem úplné úhrady kupní ceny Zboží. Výjimku z tohoto pravidla představuje situace, kdy v okamžiku dodání Zboží je kupní cena zcela a beze zbytku zaplacena. V takovém případě přechází vlastnické práva na Zákazníka okamžikem dodání zboží dle čl. IV. těchto podmínek.

2. V rámci stanovené výhrady vlastnictví je společnost HSW oprávněna v případě prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny v částce nebo čase požadovat vrácení dodaného Zboží zpět do provozovny společnosti HSW, a to na náklady Zákazníka s tím, že Zákazník se nemůže domáhat vrácení případně zaplacené části kupní ceny dokud nevrátí Zboží zpět společnosti HSW. Společnost HSW je oprávněna na vrub případně zaplacené části kupní ceny uhradit náklady spojené s dopravou Zboží zpět do své provozovny, jakož i případné škody vzniklé na Zboží do okamžiku jeho vrácení zpět.

3. Společnost HSW je též oprávněna dle svého uvážení se výhrady vlastnictví vzdát formou jednostranného písemného prohlášením doručeného Zákazníkovi bez ohledu na výši případně Zákazníkem uhrazené části kupní ceny. Vlastnictví ke Zboží v takovém případě přejde na Zákazníka okamžikem doručení písemného prohlášení společnosti HSW ve smyslu tohoto odstavce.

VIII. Záruka

1. Na dodané Zboží poskytuje společnost HSW záruku za jakost s tím, že délka záruční doby u spotřebního materiálu činí 30 dní v případě zjevných vad a 6 měsíců u vad ostatních. Trvání záruční doby u ostatního Zboží je stanoveno výrobcem Zboží a bude uvedeno v záručním listě, který společnost HSW předá Zákazníkovi. Běh záruční doby počíná vždy dodáním Zboží Zákazníkovi.

2. V případě výskytu vady Zboží, je Zákazník povinen tuto písemně reklamovat u společnosti HSW, a to v době trvání záruční doby. V písemné reklamaci musí Zákazník specifikovat reklamovanou vadu Zboží s tím, že součástí uplatněné reklamace je též povinnost Zákazníka fyzicky předat reklamované Zboží společnosti HSW spolu s dokumentací dokládající dodání Zboží společností HSW. Náklady spojené s uplatněním reklamace nese Zákazník.

3. Společnost HSW bez zbytečného odkladu, zpravidla ve lhůtě do 30 dní ode dne obdržení písemné reklamace, posoudí Zákazníkem reklamované vady Zboží. Shledá-li reklamaci vad Zboží za důvodnou společnost HSW podle svého uvážení:

a)    poskytne Zákazníkovi nové bezvadné Zboží, a to v rozsahu Zákazníkem důvodně uplatněné reklamace;

b)    poskytne Zákazníkovi přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li obchodně rozumné postupovat ve smyslu předchozího odstavce.

4. Poskytnutá záruka se nevztahuje na:

a)    vady Zboží spočívající v drobné odchylce v barvě, formátu či kvalitě nevylučující užití Zboží k obvyklému účelu;

b)    vady Zboží, které byly důvodem pro poskytnutí slevy z kupní ceny Zboží;

c)    vady Zboží vzniklé neodbornou manipulací, neodborným skladováním, neodborným užíváním, mechanickým nebo chemickým poškozením, a to bez ohledu na to, zda tyto vady vznikly v důsledku jednání Zákazníka či třetí osoby;

d)    vady Zboží vzniklé v důsledku působení vyšší moci.

4. Poskytnutá záruka se rovněž nevztahuje na vady množství či sortimentní sklady dodaného Zboží. Tyto vady je Zákazník povinen uplatnit nejpozději v okamžiku dodání Zboží.

5. Nad rámec výše uvedených záruk společnost HSW neposkytuje žádné jiné písemné, ústní či jakékoli jiné záruky ke Zboží se vztahující. Společnost HSW zejména neposkytuje záruky vztahující se k prodejnosti Zboží či vhodnosti Zboží k využití pro speciální účely.

IX. Odpovědnost za škodu

1. Společnost HSW je povinna v maximální míře předcházet vzniku škod a činit veškerá dostatečná opatření k zamezení vzniku škod na straně Zákazníka. Společnost HSW odpovídá za škody vzniklé Zákazníkovi v důsledku zaviněného porušení povinností stanovených pro společnost HSW těmito podmínkami nebo obecně závazným právním předpisem.

2. Společnost HSW neodpovídá Zákazníkovi za škody vzniklé v důsledku chybných údajů poskytnutých Zákazníkem, škody vzniklé v důsledku neodborného zacházení, či užívání Zboží, neoprávněným zákrokem, ani mechanickým poškozením.

3. Odpovědnost společnosti HSW se ve smyslu § 386 á contr. obchodního zákoníku omezuje maximální celkovou výší náhrady škody z jedné škodní události nebo série vzájemně propojených škodních událostí částkou nepřevyšující výši kupní ceny Zboží, v souvislosti se kterým byly škody způsobeny resp. škody vznikly.

X. Obchodní reference

Společnost HSW je oprávněna ve svých propagačních materiálech, včetně tiskových zpráv a zákaznických obchodních referencích uvést obchodní firmu Zákazníka jako odběratele Zboží distribuovaného společností HSW na trhu České republiky.

XI. Platnost smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Každá příslušná kupní smlouva mezi společností HSW a Zákazníkem je uzavřena okamžikem, ve kterém nastane kterákoli ze skutečností uvedených v čl. I. odst. 2 těchto podmínek. Od takto uzavřené kupní smlouvy je:

a)    Zákazník oprávněn odstoupit v případě, že z důvodů spočívajících na straně společnosti HSW je společnost HSW o více než 14 dnů v prodlení s dodáním Zboží;

b)    společnost HSW oprávněna odstoupit v případě, že Zákazník je o více než 14 dnů v prodlení s úhradou kupní ceny a dále v případě, že z důvodů spočívajících na straně Zákazníka není možné realizovat dodávku Zboží.

2. Odstoupit od příslušné kupní smlouvy lze při naplnění důvodů uvedených v tomto článku, a to písemným rozhodnutím o odstoupení doručeným opačné straně. V případě odstoupení od příslušné kupní smlouvy jsou strany povinny si bez zbytečného odkladu vrátit si vše, co si na základě příslušné kupní smlouvy poskytly s tím, že odstoupením od smlouvy není dotčen nárok společnosti HSW na úhradu finančních nároků vzniklých ke dni odstoupení od smlouvy s výjimkou nároku na zaplacení kupní ceny Zboží.

XII. Vyšší moc

1. Jestliže není některá ze stran schopna dostát závazkům, s výjimkou platebních závazků, dle kupní smlouvy, nebo je v prodlení díky okolnostem, které nemůže ovlivnit ani předvídat v době uzavření kupní smlouvy (okolnosti vyšší moci) potom tato strana nebude považována za stranu, jež by byla v prodlení, nebo jiným způsobem porušila ujednání kupní smlouvy a nebude povinna k plnění svých závazků po dobu trvání působení vyšší moci.

2. V případě že působení vyšší moci trvají déle než 30 dnů, je opačná strana oprávněna příslušnou kupní smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30 denní výpovědní lhůtou, jejíž běh počíná dnem následujícím po doručení písemné výpovědi opačné straně smluvní. Ohledně vzájemného vyrovnání platí analogicky ustanovení čl. XI. odst. 2 těchto podmínek.

XIII. Rozhodné práva a jurisdikce

Závazkový vztah založený v souladu s těmito podmínkami a veškeré záležitosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku. Veškerá právní řízení nebo právní spory vedené v souvislosti předmětným závazkovým vztahem budou zahájeny a vedeny u příslušného soudu, přičemž jako místně příslušný soud se určuje obecný soud společnosti HSW.

XIV. Komunikace

Písemná komunikace mezi stranami bude prováděna prostřednictvím doporučené pošty, faxem nebo e-mailem, odesílaným na stranám naposledy sdělenou adresu pro doručování, nebo na adresu jejich sídla. Zprávy zasílané prostřednictvím doporučené pošty se považují za doručené uplynutím tří dnů ode dne podání zásilky. Zprávy zasílané prostřednictvím faxu a e-mailu se považují za doručené okamžikem obdržení faxové (e-mailové) zprávy potvrzující bezchybné odeslání. Toto ujednání nevylučuje právo kterékoli strany žádat, aby písemnosti zaslané faxem, nebo e-mailem jí byly předloženy v originální listinné podobě.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.2.2002 s tím, že jsou rozhodným dokumentem pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a společností HSW ve smyslu stanovení čl. I. odst. 2 těchto podmínek.

2. Společnost HSW je oprávněna průběžně dle svého uvážení měnit obsah těchto podmínek, a to svým jednostranným rozhodnutím. Pro příslušnou kupní smlouvu platí za rozhodné znění těchto podmínek aktuálně platné ke dni doručení Objednávky Zákazníka společnosti HSW. Společnost HSW Zákazníku na jeho žádost předloží aktuální znění těchto podmínek.

V Praze dne 1.2.2002
HSW Signall, s. r. o.

 
 

Aktuálně

22.01.2018 | Inovace Zünd
Obráběcí stolové plotry Zünd patří k naprosté špičce ve svém oboru. Proč tomu tak je, naznačuje video z veletrhu SGIA 2017 představující novinky, které společnost uvedla v loňském roce.

další aktuality »

 
 

Copyright © 1996 - 2018 HSW Signall, s. r. o., dodavatel materiálů a technologií pro výrobu reklamy

Poslední aktualizace: 19.03.2018

Tvorba e-business B2B Winternet