Titulní strana » Firma / Kontakty » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení ZDE.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HSW SIGNALL s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1. Společnost HSW Signall s.r.o., se sídlem F.V.Veselého 2635/15, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO: 46353119, je společností obchodního práva řádně založenou a existující podle českých právních předpisů, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12369 (dále jen „společnost HSW“), a podnikající zejména v oblasti velkoobchodu s materiály a náplněmi (inkousty a jinými kapalinami) určenými pro výrobu reklamy (tzv. signmaking) a velkoformátový tisk (tzv. LFP).

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky podrobně upravují a konkretizují práva a povinnosti vyplývající ze závazkového vztahu založeného mezi společností HSW jako prodávajícím na straně jedné a třetí osobou (dále jen „Zákazník“) jako kupujícím na straně druhé. Tento vztah vzniká

a) akceptací objednávky Zákazníka společností HSW;

b) uskutečněním převzetí zboží Zákazníkem v provozovně společnosti HSW; nebo

c) uzavřením rámcové kupní smlouvy mezi Zákazníkem a společností HSW.

3. Účinnost těchto Všeobecných obchodních podmínek pro daný závazkový vztah mezi Zákazníkem a společ-ností HSW je dána okamžikem, ve kterém nastane kterákoli ze skutečností uvedených v předchozím od-stavci.

 

II. Definice

Následující pojmy budou při výkladu a užití těchto podmínek interpretovány následujícím způsobem:

1. „Společnost HSW“ znamená: společnost HSW Signall s.r.o., se sídlem F.V.Veselého 2635/15, Horní Počer-nice, 193 00 Praha 9, IČO: 46353119, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12369;

2. „Zákazník“ znamená: osoba (právnická, nebo fyzická), která vstoupila do závazkového vztahu se společ-ností HSW, jehož předmětem je prodej Zboží; 

3. „Zboží“ znamená: hmotné movité věci – materiály a náplně (inkousty a jiné kapaliny) pro výrobu reklamy (tzv. signmaking) a velkoformátový tisk (tzv. LFP), se kterými společnost HSW obchoduje;

4. „Objednávka“ znamená: právní jednání učiněné Zákazníkem vůči společnosti HSW ohledně koupě Zboží;

5. „Ceník“ znamená: závazný dokument vydávaný společností HSW a obsahující ceny nabízeného Zboží a dalších nákladů;

6. „OZ“ znamená: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

7. „Všeobecné obchodní podmínky“ znamenají: tyto Všeobecné podmínky ve znění rozhodném ke dni uve-deném v čl. I. odst. 3 těchto Všeobecných obchodních podmínek;

8. „Smluvní strana“ znamená: podle povahy věci Zákazníka nebo Společnost HSW;

9. „Smluvní strany“ znamenají: Zákazníka a Společnost HSW. 

 

III. Objednávka a její akceptace

1. Objednání Zboží provádí Zákazník prostřednictvím Objednávky obsahující zejména tyto náležitosti: přesný název zboží, popř. objednací číslo evidované u společnosti HSW, požadované množství, nejzazší termín dodání, místo dodání zboží, způsob dopravy, způsob platby, obchodní firmu Zákazníka, přesnou adresu je-ho sídla, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem Zákazníka, včetně telefonického a e-mailového spojení, IČO, DIČ (bylo-li Zákazníkovi přiděleno) a bankovní spojení. Objednávka je Zákazníkem učiněna zpravidla písemnou formou, přičemž za písemnou formu se považuje i Objednávka doručená spo-lečnosti HSW e-mailem, nebo učiněná prostřednictvím veřejné datové sítě, tedy internetového obchodní-ho systému společnosti HSW na internetové stránce společnosti HSW na adrese http://www.hsw.cz/. Ob-jednávku může Zákazník učinit též telefonicky. Veškeré Objednávky je třeba adresovat na prodejní odděle-ní společnosti HSW. 

2. Neobsahuje-li Objednávka učiněná Zákazníkem veškeré údaje uvedené v předchozím odstavci nebo jsou takové údaje nesprávné, je společnost HSW oprávněna požádat Zákazníka o doplnění chybějících údajů nebo opravu nesprávných údajů a jejich doručení společnosti HSW, do okamžiku odstranění nedostatků takové Objednávky je taková Objednávka prosta jakýkoliv právních účinků vůči společnosti HSW.

3. Objednávka se považuje za akceptovanou ze strany společnosti HSW zpravidla okamžikem, kdy společnost HSW tuto Objednávku potvrdí zpět Zákazníkovi, přičemž potvrzení Objednávky obsahuje odkaz na tyto Všeobecné obchodní podmínky, které se tak stávají nedílnou součástí smlouvy. Společnost HSW vyrozumí Zákazníka o akceptaci Objednávky bez zbytečného odkladu, zpravidla následující pracovní den po jejím obdržení. Objednávka se považuje za akceptovanou též v případě – zejména u telefonických objednávek – jestliže společnost HSW objednávku Zákazníka nejpozději do 2 pracovních dnů neodmítne, a to telefonic-ky, nebo oznámením zaslaným Zákazníkovi e-mailem.

4. Společnost HSW je oprávněna akceptaci Objednávky odmítnout v případě, kdy: 

a) Objednávka neobsahuje údaje specifikované v odstavci 1 tohoto článku; 

b) Objednávka obsahuje náležitosti dodávky Zboží vybočující z mezí těchto podmínek; 

c) Objednávka stanoví nereálný termín dodání Zboží Zákazníkovi; 

d) za Zákazníkem eviduje nesplacenou pohledávku po lhůtě splatnosti; nebo

e) akceptace Objednávky by byla v rozporu s principy a standardy obchodní politiky společnosti HSW.

5. O odmítnutí akceptace Objednávky vyrozumí společnost HSW Zákazníka s tím, že v takovém případě mohou být oběma smluvními stranami projednány sporné podmínky Objednávky a dohodnuty nové podmínky dodávky Zboží.

6. Zákazník je oprávněn zrušit Objednávku (tzv. „storno“) akceptovanou společností HSW písemným oznámením doručeným společnosti HSW nejpozději 2 dny před sjednaným termínem dodání Zboží. V takovém případě má společnost HSW nárok na stornovací poplatek maximálně ve výši 50% z ceny Zboží, jehož koupě byla Zákazníkem stornována, a dále nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním Zákazníkem zrušené Objednávky.

7. Stornovací poplatek, jakož i náhrada prokazatelně vynaložených nákladů, jsou splatné na základě daňového dokladu vystaveného společností HSW. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok společnosti HSW na náhradu škody.

 

IV. Místo a termín dodání Zboží

1. Místem dodání Zboží se sjednává provozovna společnosti HSW specifikovaná v Objednávce. Zboží se považuje za dodané Zákazníkovi okamžikem:

a) fyzického převzetí Zboží Zákazníkem nebo jím pověřenou osobou v místě dodání;

b) předáním Zboží prvnímu dopravci za účelem přepravy Zboží kupujícímu, požaduje-li Zákazník odeslání Zboží do své provozovny nebo jiného Zákazníkem určeného místa.

2. Zákazník je povinen zajistit, aby v provozovně Zákazníka nebo jiném místě Zákazníkem určeném k dodání Zboží došlo k převzetí Zboží osobou k tomu oprávněnou. Před převzetím Zboží je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost a celistvost obalu Zboží a případné závady neprodleně oznámit dopravci. O záva-dách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Zákazník nároky plynoucí z porušeného obalu Zboží. 

3. Převzetím Zboží ve smyslu předchozího odstavce přechází na Zákazníka riziko ztráty, zničení či poškození Zboží. Je-li dohodou smluvních stran sjednáno místo dodání odlišně od provozovny společnosti HSW a ne-ní-li sjednáno dodání Zboží společností HSW, v souladu s § 2090 OZ přechází riziko ztráty, zničení či poškození Zboží na Zákazníka okamžikem, kdy společnost HSW předá Zboží k přepravě prvnímu dopravci. V případě dodání Zboží společností HSW přechází riziko ztráty, zničení či poškození Zboží na Zákazníka okamžikem, kdy je Zákazníkovi Zboží dodáno tj. okamžikem jeho převzetí ve sjednaném místě dodání. Zá-kazník je povinen poskytnout náležitou součinnost při dodání Zboží tj. zejména splnit povinnost podle přecházejícího odstavce tohoto článku a Zboží řádně a včas ve sjednaném místě dodání odebrat. V případě, že Zákazník Zboží řádně a včas nepřevezme, hradí náklady spojené s přepravou Zboží zpět do místa jeho odeslání společností HSW. Náklady spojené se zpětnou přepravou Zboží, případně další náklady spojené s manipulací se Zbožím (např. formátování), hradí Zákazník v souladu aktuálně platným Ceníkem. Společnost HSW na vyžádání Zákazníkovi poskytne aktuální platný Ceník. Zboží bude Zákazníkovi dodáno v termínu určeném akceptovanou Objednávkou. Tím není dotčeno právo společnosti HSW postupovat dle ustanovení čl. III. odst. 4 písm. c) těchto Všeobecných obchodních podmínek.

4. Pro případ, že se Zákazník dostane do prodlení s převzetím Zboží, resp. není-li možné Zboží dodat z důvodů spočívajících na straně Zákazníka, společnost HSW takové zboží na náklady Zákazníka uskladní a v této souvislosti vzniká společnosti HSW nárok na úhradu poplatku za uskladnění Zboží odpovídajícího výši 3%z kupní ceny Zákazníkem řádně a včas nepřevzatého Zboží, a to za každý započatý den uskladnění. Nepřevezme-li si Zákazník takto uskladněné Zboží nejdéle ve lhůtě do 14 dnů ode dne původně sjednaného termínu dodání, marným uplynutím uvedené lhůty zaniká povinnost společnosti HSW Zboží dodat a uplynutí uvedené lhůty končí uskladnění Zboží, s tím, že vzájemné nároky smluvních stran budou v takovém případě vypořádány bez zbytečného odkladu.

 

V. Cena 

1. Kupní cena Zboží je stanovena aktuálně platným Ceníkem s tím, že pro účely výkladu těchto podmínek se za aktuálně platný Ceník považuje Ceník platný v okamžiku doručení příslušné Objednávky Zákazníka společnosti HSW. Společnost HSW je oprávněna průběžně dle svého uvážení Ceník jednostranně měnit. Spo-lečnost HSW na vyžádání Zákazníkovi poskytne aktuálně platný Ceník. 

2. Kupní ceny Zboží obsažené v Ceníku jsou uvedeny ve výši bez daně z přidané hodnoty a nezahrnují náklady na dopravu Zboží Zákazníkovi do místa odlišného od provozovny společnosti HSW, případně další náklady spojené s manipulací se Zbožím (např. formátování).  

 

VI. Platební podmínky

1. Kupní cena Zboží je splatná dle podmínek nastavených společností HSW. Úhrada kupní ceny je možná v hotovosti v provozovně společnosti HSW, v hotovosti při převzetí Zboží od dopravce (dobírka), platební kartou prostřednictvím platebního terminálu nebo bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu společnosti HSW, a to na základě faktury vystavené společností HSW. Bezhotovostní úhrada je považována za provedenou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet společnosti HSW. Po provedení úhrady kupní ceny vystaví společnost HSW Zákazníkovi řádný daňový doklad. 

2. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny, nebo zálohy na kupní cenu v částce, nebo čase se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

VII. Výhrada vlastnického práva

1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka okamžikem úplného zaplacení kupní ceny Zboží. Výjimku z tohoto pravidla představuje situace, kdy v okamžiku dodání Zboží je kupní cena zcela a beze zbytku za-placena. V takovém případě přechází vlastnické právo na Zákazníka okamžikem uvedeným v čl. IV. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2. V rámci stanovené výhrady vlastnického práva je společnost HSW oprávněna v případě prodlení Zákazníka se zaplacením kupní ceny v částce nebo čase požadovat vrácení dodaného Zboží zpět do provozovny spo-lečnosti HSW, a to na náklady Zákazníka s tím, že se Zákazník nemůže domáhat vrácení případně zaplace-né části kupní ceny, po dobu dokud nevrátí Zboží zpět společnosti HSW. Společnost HSW je oprávněna na vůči případně zaplacené části kupní ceny jednostranně započíst náklady spojené s dopravou Zboží zpět do své provozovny, jakož i případné škody vzniklé na Zboží do okamžiku jeho vrácení zpět společnosti HSW.

3. Společnost HSW je též oprávněna dle svého uvážení se výhrady vlastnického práva vzdát formou jedno-stranného písemného prohlášením doručeného Zákazníkovi bez ohledu na výši případně Zákazníkem uhra-zené části kupní ceny. Vlastnictví ke Zboží v takovém případě přejde na Zákazníka okamžikem doručení pí-semného prohlášení společnosti HSW ve smyslu tohoto odstavce.

 

VIII. Záruka a reklamace

1. Na dodané Zboží poskytuje společnost HSW záruku za jakost s tím, že délka záruční doby u spotřebního materiálu činí 30 kalendářních dní v případě zjevných vad a 6 měsíců u vad ostatních, není-li uvedeno jinak. Běh záruční doby počíná vždy dodáním Zboží Zákazníkovi. Uvedené záruční doby neplatí, pokud to vylučuje povaha Zboží, tedy zejména – nikoliv však výlučně – u náplní (inkoustů a jiných kapalin), u kterých se délka záruční doby řídí datem spotřeby uvedeným na obalu.

2. V případě výskytu vady Zboží, je Zákazník povinen tuto vadu písemně reklamovat u společnosti HSW, a to v době trvání záruční doby. V písemné reklamaci musí Zákazník uvést přesný název zboží včetně čísla šarže, pokud ho Zboží obsahuje, řádně specifikovat reklamovanou vadu Zboží s tím, že součástí uplatněné reklamace je též povinnost Zákazníka fyzicky předat reklamované Zboží společnosti HSW spolu s dokumentací dokládající dodání Zboží společností HSW. Náklady spojené s uplatněním reklamace nese Zákazník.

3. Společnost HSW bez zbytečného odkladu, zpravidla však ve lhůtě do 30 kalendářních dní ode dne obdržení písemné reklamace a fyzického předání reklamovaného zboží, podle toho co nastane později, posoudí Zá-kazníkem reklamované vady Zboží a vyrozumí o výsledku tohoto posouzení Zákazníka. Shledá-li reklamaci vad Zboží za důvodnou, společnost HSW podle svého uvážení:

a) poskytne Zákazníkovi nové bezvadné Zboží, a to v rozsahu Zákazníkem důvodně uplatněné reklamace; nebo

b) poskytne Zákazníkovi přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li podle uvážení společnosti HSW z obchodního hlediska rozumné postupovat ve smyslu předchozího odstavce.

4. Poskytnutá záruka se nevztahuje na:

a) vady Zboží spočívající v drobné odchylce v barvě, formátu či kvalitě a jiných parametrech svou povahou nevylučující užití Zboží k obvyklému účelu;

b) vady Zboží, které byly důvodem pro poskytnutí slevy z kupní ceny Zboží;

c) vady Zboží vzniklé neodbornou manipulací, neodborným skladováním, neodborným užíváním, které není v souladu s příslušnou dokumentací nebo obecně sdílenými odbornými postupy; dále mechanickým nebo chemickým poškozením, a to bez ohledu na to, zda tyto vady vznikly v důsledku jednání Zákazníka či třetí osoby;

d) vady Zboží vzniklé v důsledku působení vyšší moci. 

5. Poskytnutá záruka se rovněž nevztahuje na vady množství dodaného Zboží. Tyto vady je Zákazník povinen uplatnit nejpozději v okamžiku dodání Zboží, přičemž na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

6. Nad rámec výše uvedených záruk společnost HSW neposkytuje žádné jiné písemné, ústní či jakékoli jiné záruky ke Zboží se vztahující. Společnost HSW zejména neposkytuje záruky vztahující se k prodejnosti Zboží či vhodnosti Zboží k využití pro jiné než obvyklé účely. 

 

IX. Odpovědnost za škodu

1. Společnost HSW je povinna v maximální míře předcházet vzniku škod a činit veškerá dostatečná opatření k zamezení vzniku škod na straně Zákazníka. Společnost HSW odpovídá za škody vzniklé Zákazníkovi v důsledku zaviněného porušení povinností stanovených pro společnost HSW těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo právním předpisem.

2. Společnost HSW neodpovídá Zákazníkovi za škody vzniklé v důsledku chybných údajů poskytnutých Zákaz-níkem, škody vzniklé v důsledku neodborného zacházení, či užívání Zboží, neoprávněným zákrokem, ani mechanickým poškozením. 

3. Odpovědnost společnosti HSW za škodu se omezuje maximální celkovou výší náhrady škody z jedné škodní události nebo série vzájemně propojených škodních událostí částkou nepřevyšující 10% kupní ceny Zboží, v souvislosti se kterým byly škody způsobeny resp. takové škody vznikly.

 

X. Obchodní reference

Společnost HSW je oprávněna ve svých propagačních materiálech, včetně tiskových zpráv a zákaznických obchodních referencích uvést obchodní firmu a logo Zákazníka jako odběratele Zboží distribuovaného společností HSW na trhu České republiky. 

 

XI. Platnost smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Nedílnou součástí každé příslušné kupní smlouvy mezi společností HSW a Zákazníkem jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky, kdy taková kupní smlouva je uzavřena okamžikem, ve kterém nastane kterákoli ze skutečností uvedených v čl. I. odst. 2 těchto podmínek. Od takto uzavřené kupní smlouvy je:

a) Zákazník oprávněn odstoupit v případě, že z důvodů spočívajících na straně společnosti HSW je společnost HSW o více než 14 dnů v prodlení s dodáním Zboží;

b) společnost HSW oprávněna odstoupit v případě, že Zákazník je o více než 14 dnů v prodlení s úhradou kupní ceny, a dále v případě, že z důvodů spočívajících na straně Zákazníka není možné realizovat do-dávku Zboží. 

2. Odstoupit od příslušné kupní smlouvy lze při naplnění důvodů uvedených v tomto článku, a to písemným odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případě odstoupení od příslušné kupní smlouvy jsou strany povinny si bez zbytečného odkladu vrátit vše, co si na základě příslušné kupní smlouvy poskytly, s tím, že odstoupením od smlouvy v souladu s ustanovením § 2005 OZ není dotčen nárok společnosti HSW na ná-hradu škody a úhradu finančních nároků vzniklých ke dni odstoupení od smlouvy s výjimkou nároku na zaplacení kupní ceny Zboží.

 

XII. Vyšší moc

1. Jestliže není některá ze smluvních stran schopna dostát svým závazkům, s výjimkou platebních závazků, dle kupní smlouvy, nebo je v prodlení díky okolnostem, které nemůže ovlivnit ani předvídat v době uzavření kupní smlouvy (okolnosti vyšší moci) potom tato smluvní strana nebude považována za smluvní stranu, jež by byla v prodlení, nebo jiným způsobem porušila ujednání kupní smlouvy a nebude povinna k plnění svých závazků po dobu trvání působení vyšší moci.

2. V případě že působení vyšší moci trvá déle než 30 dnů, je opačná strana oprávněna příslušnou kupní smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní lhůtou, jejíž běh počíná dnem následujícím po doručení písemné výpovědi opačné straně smluvní. Ohledně vzájemného vyrovnání platí analogicky ustanovení čl. XI. odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

XIII. Rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající z tohoto závazkového vztahu a v souvislosti s ním budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu, s tím, že sudištěm je sídlo uvede-ného Rozhodčího soudu.

 

XIV. Komunikace

1. Písemná komunikace mezi smluvními stranami bude prováděna prostřednictvím doporučené pošty nebo e-mailem, odesílaným na smluvním stranám naposledy sdělenou adresu pro doručování, nebo na adresu jejich sídla. Zprávy zasílané prostřednictvím doporučené pošty se považují za doručené uplynutím tří dnů ode dne podání zásilky. Toto ujednání nevylučuje právo kterékoli smluvní strany žádat, aby písemnosti zaslané e-mailem jí byly předloženy v originální listinné podobě.

2. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním faktur vystavených společnosti HSW v elektronické podobě.

 

XV. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky společnosti HSW

1. Zákazník se zavazuje, že jakékoli informace od společnosti HSW, které mohou být považovány za důvěrné (např. ceny, know-how, apod.): 

a) bude uchovávat jako důvěrné; 

b) nebude bez souhlasu společnosti HSW poskytovat jiné osobě; 

c) nebude využívat je k jinému účelu, než k závazkového vztahu; 

d) nebude využívat jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem. 

 

2. Dále se Zákazník zavazuje, že nebude bez souhlasu společnosti HSW pořizovat kopie podkladů předaných mu společností HSW. 

 

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti níže uvedeným dnem s tím, že znění těchto Všeobecný obchodních podmínek je závazné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a společností HSW ve smyslu stanovení čl. I. odst. 2 těchto podmínek.

2. Společnost HSW je v souladu s ustanovením § 1752 OZ oprávněna průběžně dle svého uvážení jednostranně měnit obsah těchto podmínek. Pro příslušnou kupní smlouvu platí za rozhodné znění těchto podmínek aktuálně platné znění ke dni doručení Objednávky Zákazníka společnosti HSW. Společnost HSW Zákazníku na jeho žádost předloží aktuální znění těchto Všeobecných obchodních podmínek. 

3. Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé smlouvy. Ustanovení odchylná od těchto Všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají v souladu s ustanovením § 1751 OZ přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek. 

 

 

V Praze dne 1.1.2018                                                                                                             HSW Signall s.r.o.

 

 

 

 
 

Aktuálně

09.10.2023 | Zveme Vás na HSW Open House 10.–12.10.23
Představíme Vám novou řadu HP Latex 630 s šířkou 1,6 m, cenově nejdostupnější model pro menší tiskové provozy, a inovativní řadu rolových řezacích plotrů Summa S Class 3.

další aktuality »

 
 

Copyright © 1996 - 2024 HSW Signall, s. r. o., dodavatel materiálů a technologií pro výrobu reklamy

Poslední aktualizace: 12.07.2024

Tvorba e-business B2B Winternet